Corporate Sales Manager

Corporate Sales Manager

Shani Shrem

shani@hotelmetropolitan.co.il

972-52-6689888