>

Corporate Sales Manager

Corporate Sales Manager Shani Shrem shani@hotelmetropolitan.co.il 972-52-6689888