Shani Shrem

Shani Shrem Corporate Sales Manager shani@hotelmetropolitan.co.il 972-52-6689888